Funny jokes, insults, puns, pictures, memes, cartoons and gifs.

Man Identifies As Kid

Man who identifies as a 5-year-old dominates kids jiu jitsu class
Man who identifies as a 5-year-old dominates kids jiu jitsu class